Estatuts

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès (CDA-PNA), s’organitza en tot el territori de la Vall d’Aran amb les següents finalitats:

 1. Reivindicar i potenciar la singularitat de la Vall d’Aran en el context de Catalunya, així com reivindicar i potenciar la identitat nacional de la Vall d’Aran i de Catalunya i les institucions d’autogovern dels dos territoris.

 2. Contribuir al manteniment i consolidació de formes de govern plenament democràtiques, a la Vall d’Aran, Catalunya i demés pobles d’Europa.

 3. Contribuir al reforçament de la col·laboració política i cultural entre la Val d’Aran i tots els Països Catalans i Occitans.

 4. Contribuir a la col·laboració i ajuda mútua entre totes les nacions i regions de l’Europa dels pobles.

 5. Promoure la cultura, la riquesa, el desenvolupament, el progrés i el benestar del poble aranès en el marc d’una societat justa, solidària i integradora.

 6. Impulsar les iniciatives personals i protegir les llibertats individuals i col·lectives, tant a nivell privat com públic.

 7. Portar a terme els objectius fixats en les declaracions programàtiques.

 8. Practicar la màxima transparència en la gestió interna i institucional.

Article 2

Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès

Té la seva seu social a la Vall d’Aran, plaça Coto Marzo, 5-25530 VIELHA-. Per acord del Comitè Executiu Nacional la seu social pot traslladar-se y es poden establir les Delegacions, dependències i oficines necessàries per al funcionament del Partit.

Article 3

 1. Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès s’estructura i s’organitza sobre els principis de la democràcia interna, la disciplina de partit, la direcció política elegida directament per la base i la participació dels militants en les decisions del Partit. La llengua occitana, aranès a l’Aran, és la llengua oficial, pròpia y prioritària de CDA-PNA, i també en són oficials el català i el castellà.

   

 2. Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès elaborarà i aprovarà pel seu Consell Nacional o en una Convenció Nacional un reglament de funcionament per tal de fer efectiu el compromís de transparència en la gestió interna i institucional.

TÍTOL II

DELS MILITANTS

Article 4

 1. Per formar part com a militant de CDA-PNA seran condicions indispensables:

  1. Tenir la nacionalitat espanyola, ser major de 18 anys i no pertànyer a cap altra associació política.

  2. L’acceptació bàsica de les declaracions programàtiques del Partit.

  3. Actuar d’acord amb els Estatuts i normes internes vigents.

  4. Seguir la disciplina del Partit.

 2. Per ser simpatitzant de CDA-PNA seran condicions indispensables:

  1. Tenir la nacionalitat espanyola, ser major de 18 anys i no pertànyer a cap altra associació política.

  2. Declarar per escrit la simpatia per la ideologia i programa del Partit.

  3. Actuar d’acord amb els Estatuts i normes internes vigents pel que fa a la seva condició.

Article 5

L’admissió a CDA-PNA la realitza el Comitè Executiu Nacional a proposta raonada de dos militants. Transcorreguts quaranta cinc dies des de la presentació de la sol·licitud, si no ha estat acceptada, els proponents podran dirigir-se directament al Comitè Executiu

Nacional per que acordi el que estimi procedent.

Article 6

Els militants de CDA-PNA tenen les següents obligacions:

 1. Assistir regularment a les reunions que se’l convoqui; les convocatòries seran sempre per correu electrònic, a una adreça que cada militant haurà de donar a l’organització.

 2. Contribuir a l’esforç comú de tota l’organització a fi d’assolir els objectius programats.

 3. Aprofundir permanentment en la seva formació a fí d’anar perfeccionant la seva qualitat personal i política i el coneixement dels programes i línies d’actuació del Partit, per aconseguir així una participació amb més capacitat i eficàcia.

 4. Pagar la quota. Només el Comitè Executiu Nacional, podrà alliberar d’aquesta obligació o reduir la quota a pagar per sota de la mínima vigent a cada moment.

 5. Seguir una línia de conducta disciplinada.

 6. Complir les tasques que se li assignin o que ell mateix hagi assumit.

 7. Guardar discreció en les matèries reservades. En tot cas, s’entenen com reservades les qüestions i debats de les reunions internes del Partit, en qualsevol àmbit i nivell, fins el moment en que els responsables de Partit donin la publicitat corresponent.

 8. Participar en el congrés de CDA-PNA directament quan portin més de sis mesos ininterromputs d’inscripció al Partit i estiguin al corrent en els pagaments de la quota corresponent.

 9. En tot cas, desplegar, dins de les possibilitats personals, una intensa i continuada activitat, dedicada als objectius del Partit.

 10. Participar activament en els processos electorals.

Article 7

Els militants tenen els següents drets:

 1. Participar en el congrés de CDA-PNA directament quan portin més de sis mesos ininterromputs d’inscripció al Partit.

 2. Participar en les reunions dels òrgans del partit dels que formi part.

 3. Defensar les pròpies opinions amb veu i vot en les reunions on participi.

 4. Proposar la seva candidatura amb els requisits reglamentaris per cobrir els càrrecs vacants que siguin d’elecció dins de l’estructura del Partit. Per accedir al càrrec es necessitarà una antiguitat mínima de dos anys com a militant.

 5. Rebre informació sobre la marxa política en general, i de CDA-PNA en particular.

 6. Presentar propostes i consultes als diferents òrgans directius de CDA-PNA. Aquestes propostes i consultes necessàriament seran resoltes i comunicades en un període de temps no superior a tres mesos.

Article 8

Per acord del Consell Nacional es poden regular formes de participació i vinculació a les tasques de Convergència Democràtica Aranesa-Partit Nacionalista Aranès diferents de les pròpies dels militants, en la línia de projectar la incidència del Partit en àrees més àmplies.

Article 9

La condició de militant de CDA-PNA es perd:

 1. Per voluntat pròpia amb carta dirigida a la Direcció política de CDA-PNA.

 2. Com a resultat d’expedient disciplinari de conformitat amb les normes establertes en el Títol VI.

 3. Per defunció o qualsevol altra situació que sigui un impedi- ment per a l’exercici de la responsabilitat com a militant.

 4. Per no pagar la quota, després de tres avisos.

TÍTOL III

ÒRGANS D’ENQUADRAMENT I PARTICIPACIÓ

CAPÍTOL I – NORMES GENÈRIQUES

Article 10

Els militants s’enquadren en les agrupacions de Terçón que es creïn, i poden enquadrar-se en els equips sectorials que es creïn.

Article 11

 1. Tots els càrrecs electes s’han de renovar dins dels trenta dies posteriors a la celebració del Congrés ordinari. En qualsevol cas, s’han de celebrar eleccions dins dels trenta dies següents d’haver-se produït la vacant d’un càrrec unipersonal.

 1. Sobre el mètode per a la formació de candidatures i sistema de votació s’han d’aplicar per analogia les normes contingudes en l’Art. 22, que poden ser adaptades a les circumstàncies de cada cas en els acords de convocatòria o en els reglaments que siguin d’aplicació.

 1. S’ha d’extendre acta de totes les reunions, que ha de ser aprovada pels assistents i enviada seguidament al Comitè Executiu Nacional. L’acta pot contenir interpel·lacions i mocions dirigides al Comitè Executiu Nacional, el qual ha de donar resposta en el termini de trenta dies des de la recepció.

   

 1. Els acords s’adopten per majoria simple, tret dels casos en que de manera expressa s’estableixi quòrum o majories especials.

 1. Per a la destitució de qualsevol militant que ocupi un càrrec d’elecció es requereix la majoria absoluta de vots dels militants inscrits en l’àmbit de l’elecció. Si la moció no obté la votació necessària, no pot ser reiterada fins al cap de tres mesos.

 1. Cap militant pot prendre possessió del càrrec per al qual ha estat elegit sense coneixement del fet per part del secretari general del partit. El militant cessant ha d’exercir les funcions pròpies del càrrec fins que l’acte de la presa de possessió tingui lloc

CAPÍTOL II – ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

LES AGRUPACIONS

Article 12

 1. Els militants de CDA-PNA es podran organitzar en Agrupacions de Terçon segons l’actual distribució d’Aran (Quate Lòcs, Irissa, Marcatosa, Castièro, Arties-Garòs i Pujòlo) si ho decideix el Comitè Executiu Nacional a proposta del Secretari General, o bé a partir d’una petició d’un mínim de quinze militants del Terçon.

 1. La responsabilitat de l’Agrupació correspon al President i en la seva absència al Secretari, els quals han de ser escollits en votació secreta entre els militants que formen part d’aquesta, en una reunió convocada en concret per a aquest tema per tots els militants de l’Agrupació que assisteixin a la mateixa.

 1. Són també funcions del President: presidir les reunions de l’Agrupació, epresentar a l’Agrupació en les reunions del Consell Nacional, coordinar les actuacions dins el seu àmbit, representar quan correspongui a CDA-PNA dins de la seva demarcació, ocupar-se de la formació dels seus militants, treballar per al compliment de les obligacions assignades als militants, tant de manera col • lectiva com individual, i dinamitzar en el seu àmbit el treball de l’equip i dels militants com a membres actius de CDA-PNA. La direcció del partit ha de posar a disposició dels presidents dels mitjans necessaris per dur a terme amb eficiència la seva feina i orientació, consignes, documentació i altres.

CAPITOL III – ORGANITZACIÓ SECTORIAL

Article 13

Les sectorials són òrgans tècnics de treball al servei del Partit, que poden ser creades pel Comitè Executiu Nacional per enquadrar als militants que s’agrupin per treballar en un àmbit especialitzat d’actuació.

Article 14

L’Assemblea de cada Sectorial podrà elaborar les seves normes de funcionament, que hauran de ser ratificades pel Consell Nacional.

Article 15

Cada sectorial, a nivell nacional, té un president i un secretari coordinador elegits en votació secreta pels militants inscrits a la Sectorial reunits en Assemblea.

TÍTOL IV

ÒRGANS CENTRALS DE REPRESENTACIÓ DIRECTA

CAPÍTOL I

Article 16

La representació, administració, gestió i direcció política de CDA-PNA l’ostenten:

 1. El Congrés

 2. La Convenció Nacional

 3. El Consell Nacional

 4. El Comitè Executiu Nacional

 5. La Comissió permanent

 6. El president / a

 7. El vicepresident / a

 8. El Secretari / a General

 9. El secretari / a d’Organització.

 10. President honorífic

Article 17

 

La màxima representació de la voluntat de CDA-PNA l’ostenta el Congrés, i estarà format per la totalitat dels militants quan portin més de sis mesos ininterromputs d’inscripció al Partit.

 

Article 18

 

 

Correspon al Congrés:

 1. Elegir els que han d’ocupar els càrrecs de President / a, Vicepresident / a, Secretari / a General, Secretari / a d’Organització. També es pot acordar el seu relleu abans de finalitzar el mandat.

   

 2. Aprovar i decidir les línies polítiques d’actuació programàtica, aprovar els documents fonamentals programàtics de CDA-PNA i ratificar o desautoritzar l’actuació dels òrgans de direcció de CDA-PNA.

   

 3. Ratificar els pactes orgànics.

   

 4. Aprovar o ratificar l’ampliació o modificació d’aquests Estatuts.

   

 5. En general, les més àmplies facultats en ordre a l’estructuració i direcció de CDAPNA.

Article 19

 1. El Congrés s’ha de convocar amb una antelació mínima de trenta dies per part del Comitè Executiu Nacional, i s’ha de reunir obligatòriament amb caràcter ordinari almenys un cop cada quatre anys. Quan ho decideixi el Consell Nacional serà preceptiu fer la convocatòria amb caràcter extraordinari en el termini de trenta dies.

 2. Presideix el Congrés Secretari general, i actua de Secretari un membre del CEN a proposta del secretari general, els quals podran ser assistits per una mesa designada en la forma que determini el Reglament del Congrés.

 3. Els acords s’adopten mitjançant majoria simple. Es requereix el vot favorable, d’almenys, la meitat més un dels assistents quan es tracti d’aprovar o de ratificar la fusió orgànica de CDA-PNA amb altres organitzacions polítiques.

 4. Mitjançant un Reglament, aprovat pel Consell Nacional, es poden regular les particularitats de cada Congrés, respectant les normes estatutàries i garantint la recepció, per part dels congressistes, de la documentació del Congrés amb antelació suficient, no inferior a quinze dies del termini de presentació d’al·legacions.

Article 20

Les normes estatutàries al·ludides al Congrés són les següents:

 1. Les candidatures a qualsevol càrrec subjecte a renovació i elecció per part del Congrés, s’hauran de presentar en la forma i termini que fixi el Reglament.

 2. La votació s’ha d’efectuar en la mesa electoral habilitada amb aquesta finalitat. La Mesa ha d’estar presidida per un membre del Comitè Executiu Nacional que no sigui candidat a la renovació, o per un militant nomenat pel propi Comitè Executiu i que tampoc sigui candidat. El president que pot ser assistit per altres militants no candidats, ha de comprovar la personalitat i militància del votant.

 3. L’ordre de votacions és per al President / a Vicepresident / a, secretari / ària general, i Secretari / a d’Organització.

CAPÍTOL II – DE LA CONVENCIÓ NACIONAL

Article 21

Correspon a la Convenció Nacional debatre i aprovar documents programàtics o propostes polítiques rellevants sobre temes sectorials d’interès per a la Val d’Aran.

Article 22

 1. La Convenció s’ha de convocar amb una antelació mínima de trenta dies per part del Comitè Executiu Nacional, que aprovarà un document inicial de convocatòria i de proposta programàtica política, i a la vegada promourà un debat obert a tota la ciutadania de la Val d’Aran, definint els sistemes i canals de participació.

 2. Podran participar a la Convenció tots els militants i simpatitzants, però només tindran dret a vot sobre les resolucions finals els militants amb un mínim de tres mesos d’antiguitat.

 1. Les propostes, opinions i suggeriments emesos per la ciutadania durant el procés de debat preliminar seran presentats ordenadament a la Convenció pel Defensor del Pensament, un càrrec honorífic nomenat per a cada Convenció en l’acord de convocatòria.

 2. Presideix la Convenció el Secretari general, i actua de Secretari un membre del CEN a proposta del secretari general, els quals podran ser assistits per una mesa designada en la forma que determini l’acord de convocatòria.

CAPÍTOL III – DEL CONSELL NACIONAL

Article 23

 1. El Consell Nacional és l’òrgan que s’ocupa del debat i aprovació de les línies del Partit constituint la delegació permanent del Congrés, i per això li corresponen les més àmplies facultats de direcció de CDA-PNA que no estiguin expressament reservades al Congrés.

 2. Així mateix li correspon, especialment, marcar les línies generals del Partit en matèria econòmica i patrimonial així com la rendició de comptes.

 3. El Consell Nacional està format pel President / a, Vicepresident / a el Secretari / ària general i el Secretari / a d’Organització i tots els membres del Comitè Executiu Nacional, els membres nats, els Presidents / es de les Agrupacions de Terçon i els Presidents / es de les sectorials existents, així com, tots els càrrecs electes que ostentin la representació de CDA-PNA.

 4. Per a la presentació de candidatures i per cobrir les vacants s’ha de tenir en compte que els que hagin estat elegits pel Congrés, amb motiu d’una mateixa renovació general de càrrecs, no podran formular o mantenir vàlidament la seva candidatura per a una agrupació o sectorial i viceversa.

 5. Són membres nats del Consell Nacional els militants de CDA-PNA que tinguin la condició d’ex alcaldes, ex Diputats, ex conselhers del Consell General d’Aran i ex consellers de la Generalitat amb procedència d’Aran proposta del Comitè Executiu Nacional.

Article 24

Entre altres funcions al Consell Nacional li correspon:

 1. Vetllar pel compliment dels acords i línies definitives acordats en les reunions del Congrés, i requerir el seu compliment creant, si cal, una comissió específica de seguiment.

 1. Per raons d’urgència o especial interès, aprovar les modificacions dels Estatuts en matèria de funcionament que no afectin el contingut programàtic del Títol Preliminar. Per l’aprovació d’aquest article és necessari el vot favorable d’almenys 2/3 parts de membres del Consell. Les modificacions acordades s’han de posar en coneixement de tota la militància en el termini màxim de dos mesos i sense perjudici de la seva immediata efectivitat, tenint una validesa provisional fins al primer Congrés que se celebri, en el qual s’han de sotmetre a ratificació.

 1. Resoldre els recursos que es plantegin contra les resolucions dictades per la Comissió de Disciplina i Arbitratge que siguin susceptibles de recurs, d’acord amb els presents Estatuts.

 1. Vetllar pel compliment dels Estatuts i interpretar-los en casos de dubte o per al seu aclariment, exercir la potestat reglamentària i aprovar els reglaments de règim intern de les Agrupacions i Sectorials.

 1. Establir normes generals per a l’elecció de candidats a les llistes electorals.

 

 

Article 25

 1. El Ple del Consell Nacional s’ha de reunir amb caràcter ordinari un cop l’any, i amb caràcter extraordinari quan el convoqui el secretari general, a iniciativa pròpia o de 10 consellers.

 1. El Consell Nacional ha d’establir el seu propi Reglament de funcionament.

 1. La convocatòria del Consell Nacional ordinària, s’ha de fer amb una antelació mínima de set dies abans de la seva celebració, i s’ha d’adjuntar l’Ordre del Dia.

 1. Dins el Consell Nacional es constituirà una Comissió Delegada, amb les funcions que el Consell Nacional li delegui. La funció mínima que assumirà aquesta Comissió seran la de disseny, selecció, confecció i redacció de les persones que integraran les llistes electorals. Les llistes electorals en cada convocatòria seran ratificades pel Consell Nacional del partit.

CAPÍTOL IV – DEL COMITÈ EXECUTIU NACIONAL

Article 26

 1. El Comitè Executiu Nacional és l’òrgan d’execució emanat del Consell Nacional. Té com a principals funcions:

  1. Les de direcció del Partit en les línies marcades pel Congrés i pel Consell Nacional.

  2. Les d’administració i disposició de patrimoni del Partit.

  3. Les de representació del Partit en actes judicials i extrajudicials, amb facultat de conferir delegacions i atorgar poders.

 2. Està format per un mínim de 6 membres i un màxim de 12 membres.

 3. Són membres nats del Comitè Executiu Nacional:

  1. El president / a del Partit

  2. El vicepresident / a

  3. El Secretari / a General

  4. El secretari / a d’Organització

 4. A proposta del Secretari general i per l’acord del Conselh Nacional, es podran crear en el Comitè Executiu Nacional altres àrees de responsabilitat.

 5. El Secretari / a General presentarà una proposta de composició del Comitè Executiu Nacional. La proposta es sotmetrà a votació del Consell Nacional. En el cas que es rebutgi, es procedirà a l’elecció, per part del Consell Nacional, d’acord amb les candidatures presentades pels Consellers / es Nacionals.

 6. El Comitè Executiu Nacional podrà celebrar reunions no presencials, amb un II Congrés Convergència Aranesa Ponència: Organizacion intèrna e etica sistema de visualització dels participants, per videoconferència o un altre sistema similar, que tindran la mateixa validesa que les reunions presencials.

Article 27

 1. A proposta del Secretari / a General, es podran constituir en el si del Comitè Executiu Nacional un Secretariat Permanent, que tindrà com a funció assistir el Secretari / a General en la resolució de problemes urgents entre les reunions del Comitè Executiu. Dels acords del Secretariat Permanent, es donarà compte en la primera reunió del Comitè Executiu.

 1. La constitució i composició del Secretariat Permanent serà de lliure decisió del Secretari / a General, que haurà d’informar prèviament al Consell Nacional.

Article 28

 1. La Secretaria general està formada pel conjunt de serveis directament adscrits a la responsabilitat del Secretari / a General. Aquests serveis són com a mínim els següents:

  1. Administratius

  2. Premsa i relacions públiques

  3. Serveis d’estudis

  4. Serveis jurídics

  5. Formació

 1. És responsabilitat dels serveis administratius al Llibre de registre de Militants, les actes, comptabilitat, tresoreria, intervenció i balanços.

CAPÍTOL V – ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ I DE REPRESENTACIÓ

Article 29

Correspon al President / a la representació de CDA-PNA, i en la seva absència al Vicepresident / a, amb mandat vinculant del Congrés, del Consell Nacional i del Comitè Executiu Nacional, i la presidència amb veu i vot de totes les reunions del partit.

Article 30

 1. Correspon al secretari general:

  1. Les funcions executives i polítiques del Partit, dins les línies marcades pel Congrés, el Consell Nacional i el CEN.

  2. Les funcions de gestió de Partit

  3. La representació judicial i extrajudicial en tota classe d’actes i contractes per a la realització dels acords del CEN, sense perjudici d’altres poders que pugui atorgar.

 2. Corresponen al secretari / a d’Organització les funcions específiques d’organització territorial i sectorial de CDA-PNA, així mateix l’articulació de les relacions entre els òrgans locals del Partit i els estaments públics en què CDA-PNA hagi obtingut càrrecs de responsabilitat política. També ha d’exercir aquells altres que puguin ser delegats pel secretari / ària general.

TÍTOL V

ORGANITZACIÓ DE LA DISCIPLINA

CAPÍTOL I – DE LA POTESTAT DISCIPLINÀRIA

Article 31

Tot militant, com a membre de Partit i de la comunitat, tindrà uns deures d’inexcusable observació, sense el compliment dels quals no seria possible la cohesió necessària ni la incidència en la societat a la qual es vol servir. Aquesta conducta social correcta s’exigeix en tots els aspectes de la vida social, incloent les manifestacions públiques, les publicacions i la presència en xarxes socials virtuals. En tot cas els militants tindran el dret d’impulsar el compliment dels fins del Partit mitjançant la presentació d’iniciatives, la dedicació voluntària de la seva activitat personal i l’aportació de contribucions

econòmiques.

Article 32

La potestat disciplinària resideix de ple dret en el CEN. El CEN és l’encarregat de vetllar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries i d’exigir als militants la conducta que imposa el fet de pertànyer a CDA-PNA.

Article 33

Cap militant pot ser sancionat si no és en virtut d’un expedient disciplinari tramitat amb l’audiència de l’interessat.

CAPÍTOL II – NORMES GENERALS PER ALS EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

Article 34

 1. Coneguda l’existència d’una conducta sancionable imputable a un militant s’ha de posar en coneixement del CEN.

 1. El CEN, atenent a la valoració que es faci de la falta es declararà competent per II Congrés Convergència Aranesa Ponència: Organizacion intèrna e etica instruir o resoldre l’expedient o, si s’escau, podrà delegar la instrucció i també la resolució al Secretari general de CDA-PNA.

 1. El CEN o el Secretari general si actúa per delegació ha de nomenar un instructor / a que tindrà com a funció fixar els termes exactes dels fets imputables i recollir les proves necessàries així com formular, si s’escau, la proposta de sanció, que elevarà a qui correspongui, previs els tràmits reglamentaris.

 1. L’expedient, en tot cas, s’ha de tramitar amb coneixement i audiència de l’interessat, a qui se li notificarà la designació de l’instructor i dels càrrecs que se li formulen, perquè pugui presentar, per escrit o de paraula, el corresponent plec de descàrrec i proposar prova.

 1. Tant si l’inculpat fa ús d’aquest dret com si no, l’instructor / a disposa de deu dies per a la pràctica de les proves proposades i les altres que consideri oportunes, així com sol · licitar les informacions oportunes per aclarir la realitat dels fets i formular la proposta de sanció corresponent, o d’arxiu definitiu de l’expedient. L’expedient i la proposta de l’instructor tenen, en tot cas, caràcter reservat.

   

 1. El CEN o el Secretari general si actúa per delegació a la vista del contingut de l’expedient, haurà de dictar resolució en el termini de cinc dies.

 1. Contra les resolucions dels expedients dictats pel Secretari general si actúa per delegació l’interessat pot interposar un recurs dins dels cinc dies següents de la notificació de la resolució davant el CEN.

 1. Contra les resolucions del CEN és possible el recurs, dins el mateix termini, davant la Comissió de Disciplina i Arbitratge.

 1. En tot cas, la resolució de qualsevol recurs s’ha de dictar en el termini de cinc dies.

 1. La tramitació d’expedients disciplinaris contra membres del CEN correspon sempre a la Comissió de Disciplina i Arbitratge, en única instància, si bé, en el cas que hi hagi acord d’expulsió es necessitarà la ratificació del Consell Nacional.

 1. La tramitació d’expedients disciplinaris a un membre del CEN s’ha d’iniciar amb l’informe del mateix CEN.

 1. En la tramitació de qualsevol expedient disciplinari l’inculpat pot actuar i defensarse personalment o mitjançant un altre militant que el representi.

 1. Els expedients, que després de transcorreguts tres mesos des del seu inici no s’hagin resolt per motius no imputables a l’inculpat, seran definitivament arxivats.

 1. L’acció per a corregir les faltes molt greus prescriu als sis mesos, les greus als tres mesos i les lleus al mes de la comissió dels fets que la van motivar.

CAPÍTOL III – DE LA COMISSIÓ DE DISCIPLINA I ARBITRATGE

Article 35

 1. El Ple del Consell Nacional en votació secreta ha de designar sis militants, tres titulars i tres suplents, que integraran la Comissió de Disciplina i Arbitratge.

 1. Com a mínim, un membre titular de la Comissió ha d’estar en possessió del títol de llicenciat en dret.

 1. Els elegits ho són de Congrés a Congrés i no poden ser reivindicats ni substituïts, excepte pel Ple del Consell Nacional a instància de la pròpia Comissió i prèvia audiència de l’interessat.

Article 36

 1. Les funcions de la Comissió de Disciplina i Arbitratge són les següents:

  1. Fer de tribunal en única instància per resoldre els expedients disciplinaris preceptivament assignats a la Comissió pels Estatuts.

  2. Resoldre els recursos formulats pels militants contra els expedients disciplinaris instruïts contra ells.

  3. Resoldre les qüestions i conflictes que es plantegin entre diferents òrgans territorials o sectorials del Partit i les qüestions i conflictes que es puguin plantejar entre militants o òrgans del Partit.

 1. Els conflictes plantejables entre militants o entre militants i òrgans del Partit a nivell local, s’han de tramitar i resoldre per part dels Comitès Executius d’Agrupació o de les seves comissions de disciplina, si les tenen. Contra les seves decisions, es pot interposar recurs, dins dels cinc dies de la notificació, davant la Comissió de Disciplina i Arbitratge.

Article 37

La Comissió de Disciplina i Arbitratge ha d’elaborar la seva reglamentació amb vista a la tramitació dels expedients disciplinaris, recursos i resolució de conflictes, així com el codi deontològic de Convergència Democràtica Aranesa – PARTIT NACIONALISTE ARANÈS (CDA-PNA). Aquest reglament i codi han d’estar aprovats pel Ple del Consell Nacional.

TÍTOL VI

DE LES INCOMPATIBILITATS

Article 38

A nivell Nacional hi ha les incompatibilitats següents:

 1. És incompatible exercir més d’un càrrec executiu en el si del Partit, exceptuant d’aquesta limitació als càrrecs que exerceixin com a conseqüència o en funció d’aquell per al qual se li hagi escollit o siguin requisits necessaris per al seu accés.

 2. És incompatible ser membre del Comitè de Disciplina i Arbitratge, tant titular com suplent, i alhora exercir una funció executiva.

Article 39

Als efectes de les incompatibilitats són òrgans i càrrecs executius els següents:

 1. El president / a del Partit

 2. El Secretari / a General

 3. El Secretari / a d’Organització

Article 40

El Consell Nacional serà el responsable de realitzar les següents funcions:

 1. Controlar i exigir el compliment de les incompatibilitats.

 2. Dirimir en primera instància els conflictes o confusions que aquesta normativa pugui comportar. Es podrà apel·lar, en qualsevol cas, al Ple del Consell Nacional.

 3. Si un militant accedeix a un càrrec que comporta incompatibilitat amb el que ocupava, haurà de renunciar a un d’ells.

TÍTOL VII

DEL RÈGIM ECONÒMIC I ADMINISTRATIU

Article 41

CDA-PNA no disposa de patrimoni fundacional. Els seus recursos econòmics procedeixen:

 

 1. De les quotes ordinàries de caràcter periòdic dels militants, la quantia mínima de les quals ha de ser fixada pel Comitè Executiu Nacional.

   

 2. De les quotes extraordinàries que acordi el Comitè Executiu Nacional en forma de derrama o com aportació per a atendre despeses de caràcter extraordinari.

   

 3. De les subvencions, els llegats, les donacions que legalment es produeixin a favor de CDA-PNA i els crèdits que concertin.

Article 42

 1. El Comitè Executiu Nacional, a proposta del Secretari General, ha d’establir i revisar les assignacions a càrrec del pressupost, a favor de les diverses estructures del partit.

 1. Aquestes assignacions han de tenir una proporcionalitat, encara que no estricta, amb els ingressos procedents de les quotes ordinàries dels militants adscrits a les referides entitats d’enquadrament.

Article 43

Els serveis generals, sota la direcció i responsabilitat del CEN, comprenen la gerència, afiliació i pagament, comptabilitat i aquells altres que el CEN consideri necessaris per al bon funcionament del Partit.

Article 44

 1. En el cas de dissolució del Partit, que només pot acordar el Congrés Extraordinari, i mitjançant majoria qualificada de dos terços, el Congrés mateix haurà d’adoptar les decisions oportunes per a la liquidació de béns o drets, així com tot allò que faci referència a qualsevol operació pendent.

   

 2. També haurà de decidir la destinació que s’hagi de donar al romanent net dels resultats de la liquidació, que preferentment es destinaran a obres de caràcter social.

 1. Les funcions de liquidació i execució dels acords adoptats seran competència del CEN excepte en el cas que el mateix Congrés designi una comissió liquidadora.